Calificarea angajaților din industrie și servicii - Un pas înainte

Despre proiect

 

Universitatea Politehnica din Bucuresti deruleaza, in perioada iunie 2011 – aprilie 2013, in parteneriat cu SC Solid Consult Time SRL, proiectul „Mergi mai departe, califica-te pentru un viitor mai bun!”, proiect cofinantat din Fondul Social European, prin Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013, Axa Prioritara 2 – „Corelarea invatarii pe tot parcursul vietii cu piata muncii”, Domeniul Major de Interventie 2.3 – „Acces si participare la formare profesionala continua”.

Proiectul vizeaza facilitarea obtinerii de catre 168 persoane angajate in regiunea Bucuresti – Ilfov, a unor calificari actuale (in acord cu cerintele angajatorilor) si complete, prin dezvoltarea competentelor (cheie, tehnice generale, tehnice specializate) care, in acord cu standardele de pregatire profesionala, compun calificarile „comerciant – vânzator marfuri alimentare”, „operator in industria zaharului si produselor zaharoase”, „electronist aparate si echipamente de automatizari”, „operator in industria de medicamente si produse cosmetice”, „frigotehnist”, „operator in industria uleiului”  – aferente nivelului II de calificare.

 

Obiectivului general al proiectului, constând in „dezvoltarea si implementarea de programe de formare profesionala continua pentru 168 salariati in vederea dezvoltarii capitalului uman si cresterii calitatii fortei de munca, prin facilitarea accesului la o calificare completa si corelata cu cerintele actuale ale pietei muncii”, ii sunt subsumate urmatoarele obiective operationale (specifice):

  1. dezvoltarea cursurilor/programelor de FPC” – va conduce la imbunatatirea calitatii fortei de munca si la diversificarea programelor de FPC, contribuind la asigurarea de oportunitati sporite de dobândire a competentelor necesare mentinerii acestora pe piata muncii. Programele de FPC au fost selectate urmarind dezvoltarea actuala, cererea, oportunitatile si dinamica de pe piata muncii in domeniile industrie si servicii;
  2. “implementarea de masuri active pentru informarea angajatilor cu privire la oportunitatile de calificare/recalificare si constientizarea importantei participarii lor la FPC”, in vederea furnizarii ulterioare a unei formari profesionale flexibile, care sa corespunda nevoilor angajatilor si intreprinderilor;
  3. “dezvoltarea competentelor si cunostintelor profesionale prin implementarea unui pachet integrat de servicii de consiliere profesionala si furnizarea de cursuri de calificare si recalificare pentru 168 angajati”.

 

Activitatile prin intermediul carora vor fi realizate obiectivele (general si specifice) proiectului se refera la:

  • dezvoltarea si autorizarea de catre CNFPA a unui numar de 6 programe de FPC, a caror implementare va permite/conduce la (re)calificarea persoanelor apartinând grupului tinta, prin dezvoltarea competentelor aferente calificarilor anterior mentionate si certificarea competentelor astfel dobândite.

In cadrul acestei activitati vor fi, de asemenea, realizate 6 filme de prezentare pentru calificarile propuse prin programele de FPC dezvoltate ce vor afisa, in limita a 10 minute fiecare, „esenta activitatilor” specifice calificarilor propuse. Prin intermediul celor 6 filme se asigura utilizarea metodologiilor moderne, in vederea promovarii programelor de FPC in rândul angajatilor.

  • organizarea unei campanii de informare si constientizare cu privire la beneficiile participarii angajatilor la programele de FPC dezvoltate prin proiect.

Campania vizeaza:

  1. constientizarea agentilor economici privind nevoia de formare profesionala continua a angajatilor, precum si posibilitatile de dezvoltare a resurselor umane prin participarea la activitatile implementate in proiect;
  2. informarea si constientizarea cu privire la oportunitatile de calificare/recalificare pentru 300 de angajati ai agentilor economici.

In acelasi timp, vor fi incheiate acorduri de parteneriat cu agentii economici; prin aceste parteneriate se doreste asigurarea furnizarii unui numar de 168 de angajati inscrisi pentru participarea ulterioara la cursurile de formare profesionala, in vederea calificarii sau recalificarii acestora. In selectia grupului tinta, persoanele necalificate sau cele care au o calificare redundanta pe piata muncii vor constitui o prioritate.

De asemenea, se va urmari si diseminarea rezultatelor proiectului catre alti furnizori de FPC, prin crearea unei retele de minim 10 parteneriate pentru FPC.

  • implementarea pachetului integrat de servicii de consiliere si orientare profesionala si furnizarea de cursuri de (re)calificare.

 

Beneficiile pentru grupul tinta, urmare a participarii la serviciile de consiliere si programele de FPC sunt: identificarea calificarii in concordanta cu aptitudinile profesionale, in vederea urmarii unui curs de calificare complet, obtinerea unei calificari complete si actuale corelata cu cerintele pietei muncii, consolidarea increderii in capacitatile proprii si cresterea sanselor de ocupare si mentinere a unui loc de munca.

            Proiectul isi probeaza valoarea adaugata prin: abordarea sistematizata a calificarii si recalificarii in domeniul industriei si cel al serviciilor, pornind de la nevoile reale ale angajatilor din aceste domenii, corelate cu nevoile pietei muncii.

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

Metodologia de implementare a proiectului

„Mergi mai departe, califică-te pentru un viitor mai bun!”

 

I.                   Metodologia de implementare a activitatilor orizontale (transversale):

 

1)                  Pentru implementarea proiectului strategia de acțiune a echipei de management și implementare a proiectului va urmări modul de alocare a resurselor și va identifica potențialele riscuri în vederea eliminării abaterilor de la indicatorii stabiliți.

Monitorizarea și controlul va cuprinde următoarele aspecte (calendarul monitorizării):

Ø  monitorizarea activităților prin planificarea și urmărirea execuției

activității pe baza unui de plan de management;

Ø   monitorizarea atingerii obiectivelor proiectului și îndeplinirii rezultatelor;

Ø  analiza periodică, identificare - soluționare problem, evaluări intermediare

și finale, realizări raportări intermediare și finale;

Ø   monitorizarea financiară urmărește utilizarea eficientă a fondurilor,

modul de efectuare a plșăților, încadrarea pe capitole bugetare;

Ø  întocmirea și depunerea cererilor de rambursare;

 

2) În implementarea măsurilor de informare, promovare și publicitate a proiectului se ține cont de categoriile de public și grup țintă vizate.  Informarea si publicitatea proiectului și a FSE/POSDRU 2007 – 2013 va fi asigurată prin conferințele de lansare și finalizare ale proiectului, prin materialele de informare și publicitate, prin obiectele de promovare și, mai ales, prin site-ul proiectului - www.etimpulsatecalifici.ro. Astfel, se va asigura vizibilitatea continuă a proiectului și a FSE/POSDRU 2007 - 2013.

 

II.                Metodologia de implementare a activitatilor verticale:

 

Principalul deziderat al parteneriatului pentru Formare Profesională Continuă (FPC), format din Beneficiar – Universitatea Politehnica din București și Partener - Solid Consult Time SRL, precum și angajatori (agenți economici) și furnizori de FPC este de a corela programele de FPC furnizate prin proiect cu potentialul de creștere economică al sectoarelor vizate prin calificările vizate. roiectul „Mergi mai departe, califică-te pentru un viitor mai bun!”, își propune să ofere unui număr de 168 de angajați din industrie și servicii, oportunitatea de a beneficia de o suită de servicii ce constă în consiliere profesională, cursuri de formare profesională continuă, certificarea competențelor dobândite de către Consiliul Național de Formare Profesională a Adulților și acordarea de subvenții lunare de participare. Prin buna desfășurare a acestor activități se urmărește dezvoltarea capitalului uman și creșterea calității forței de muncă, în regiunea București-Ilfov, prin facilitarea accesului la o calificare completă și corelată cu cerințele actuale ale pieței muncii.

În acest sens, se va organiza o campanie de informare și conștientizare a beneficiilor Formării Profesionale Continue (FPC) atât la nivelul agenților economici din domeniile industriei și serviciilor ai căror angajați sunt potențiali beneficiari de calificare/recalificare, cât și la nivelul a 300 de angajați, în vederea promovării avantajelor corelării cererii și ofertei de competențe.

Astfel, se vor încheia acorduri de parteneriat cu agenții economici, urmând ca în constituirea grupului țintă să se respecte principiile egalității de șanse, iar cele 168 de persoane active selectate să beneficieze de servicii de consiliere și orientare profesională. Formarea competențelor profesionale specifice calificărilor pentru cei 168 de angajați se va realiza prin participarea acestora la unul din cele 6 cursuri de FPC, de nivel 2, dezvoltate prin proiect, și anume:

 

Ø  Comerciant – vânzător mărfuri alimentare;

Ø  Operator în industria zaharului și produselor zaharoase;

Ø  Electronist aparate și echipamente de automatizări;

Ø  Operator în industria de medicamente şi produse cosmetic;

Ø  Frigotehnist;

Ø  Operator in industria uleiului.

Totodată, absolvenții vor beneficia de certificarea competențelor de către Consiliul Național de Formare Profesională a Adulților și subvenții lunare de participare.

În desfășurarea fiecărei activități și în constituirea grupului țintă se vor promova și respecta principiile obiectivelor “Inovare și TIC” , “Egalitate de șanse” și ” Dezvoltare durabilă”.

Evaluarea programelor de FPC se va realiza pe baza formularelor de feedback și a rezultatelor monitorizarii/analizei finale. De asemenea, la finalul proiectului vor fi  atinși toți indicatorii asumați, în stransă corelare cu urmatoarele obiective specifice propuse:

Ø    dezvoltarea cursurilor/programelor de Formare Profesională Continuă (FPC) -  va conduce la imbunătățirea calității forței de muncă și la diversificarea programelor de FPC, contribuind la asigurarea de oportunități sporite de dobândire a competențelor necesare menținerii angajaților, membrii grupului țintă,  pe piața muncii;

Ø    implementarea de măsuri active pentru informarea angajaților cu privire la

oportunitățile de calificare/recalificare și conștientizarea importanței participării la FPC;

Ø    dezvoltarea competențelor și cunoștințelor profesionale prin implementarea unui pachet integrat de servicii de consiliere profesională și furnizare de cursuri de calificare și recalificare pentru 168 angajați.